ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN


Artikel 1
Leveringstermijn: De leveringstermijnen die bepaald werden, zijn niet-bindend en worden slechts als aanwijzing gegeven, zodanig dat een eventuele vertraging aan de koper in geen geval recht geeft op schadevergoeding of ontbinding van de koop.


Artikel 2
Prijzen: Onze prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds inclusief B.T.W. Elke verhoging van het B.T.W. tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de koper vallen. Tenzij andersluidend beding zijn onze prijzen opgegeven voor levering in onze vestiging te Torhout. Indien wij dienen in te staan voor vervoer of organisatie van vervoer zullen wij de prijs hiervoor aan de koper factureren.


Artikel 3
Klachten: Eventuele klachten betreffende de hoeveelheid, aard, hoedanigheid en conformiteit van de goederen dienen uiterlijk 5 dagen na ontvangst per aangetekend schrijven aan ons te worden bevestigd. In geen geval kan een klacht ertoe leiden dat de betaling van de prijs geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort. Onze aansprakelijkheid is alleszins beperkt tot maximaal de vervanging van de geleverde goederen met uitsluiting van alle andere vergoedingen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade.


Artikel 4
Betaling: Behoudens anders luidende vermelding zijn onze facturen betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Torhout. Eventuele wisselrisico’s zijn uitsluitend ten laste van de koper die ons hiervoor zal dienen te vergoeden en te vrijwaren. De niet-betaling van een enkele factuur of wissel op de vervaldag maakt echter het nog verschuldigde bedrag op alle andere, zelfs niet vervallen, facturen of wissels van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling invorderbaar.


Artikel 5
Wanbetaling: Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele moratoire interest, die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08.2002, en die minimum 12% zal bedragen. Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag het factuurbedrag zonder ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling. Dit forfaitair bedrag geldt als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet betaling. Laattijdige betaling van 1 factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling. Wanneer de klant nalaat de overeengekomen betalingen te doen, zelfs indien het gedeeltelijke betalingen betreft, dan is Lisayra daarenboven gerechtigd om haar prestaties stop te zetten. Deze stopzetting kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding van de klant.


Artikel 6
Verbintenissen: Eventuele verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers of agenten buiten het kader van deze voorwaarden binden ons slechts na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door onze directie.


Artikel 7
Eigendomsvoorbehoud: Alle door Lisayra geleverde goederen blijven eigendom van Lignavita tot na betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties en kosten. Lisayra kan zich op deze clausule beroepen vijf werkdagen na het versturen per aangetekende zending van een ingebrekestelling tot betalen die zonder gevolg is gebleven. De goederen dienen dan onmiddellijk op eenvoudige vraag aan Lisayra te worden terug-gegeven en dit op kosten van de klant. Dit daarenboven onverminderd het recht van Lisayra op integrale schadeloosstelling. In geval dat de in gebreke gebleven klant failliet gaat, de toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen of op enigerlei andere wijze zijn activiteit gestaakt heeft, behoudt Lisayra zich het recht voor de verkochte goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan degéne die de kwestieuze goederen onder zich heeft.


Artikel 8
Bevoegdheid - Toepasselijk recht: Ingeval van betwisting is enkel de Rechtbank van Brugge bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.


Artikel 9

Verzaking - Nietigheid - Voorrang: Het niet-toepassen van één of meer bepalingen van onderhavige voorwaarden kan door de koper nooit als verzaking aan deze voorwaarden worden aanzien. De nietigheid van een of meerdere artikelen of een gedeelte van een artikel tast de geldigheid van deze voorwaarden niet aan. Onze voorwaarden hebben in ieder geval voorrang op deze van de koper die, door het plaatsen van een bestelling, afstand doet van zijn eigen algemene voorwaarden en hierop geen aanspraak maar zal maken.